Community-art

Cursussen-Kunst-en-Cultuur-Community-Art‘Laat alles elkaar maar bes­tu­iven, en zie wat er ontstaat. Er zijn zoveel cre­atieve geesten te vin­den in West­land, we hebben slechts een klein duwtje in de rug nodig om opti­maal te ontplooien.’

Manus Thoen uit Mon­ster
Muziek Cen­trum Westland

Down­load: Com­mu­nity Art

Hij speelt, com­poneert en pro­duceert muziek, ook ter­wijl hij biolo­gie studeerde, zijn andere grote passie. Manus Thoen haalt zijn inspi­ratie daarom deels uit de natuur. Ook bij zijn laat­ste album: Project 28.

Band­plat­form
Manus is een man met ambitie: ‘Ik heb een jaar of twee gele­den in samen­werk­ing met onder andere Paul Per­soon Muziek Cen­trum West­land (MCW) opgericht. Met deze sticht­ing willen we West­landse pop– en rock­liefheb­bers vereni­gen, door band avon­den te organ­is­eren en oefen­ruimtes te ver­schaf­fen. Zo kun je als band sneller iets van elkaar opsteken. In de natuur zijn er schit­terende, com­plexe mech­a­nis­men ontstaan bij planten, om te zor­gen dat kruis­bes­tu­iv­ing plaatsvindt. Hier­door ontstaat iets nieuws, wat leidt tot veran­der­ing en vooruit­gang. Zo moeten we ook naar het West­landse cul­turele veld kijken. De cross-over van sti­jlen en dis­ci­plines laat unieke din­gen ontstaan, die zoveel mensen kun­nen verrijken.’

Onster­fe­lijk
Tij­dens zijn studie biolo­gie werd hij geboeid door ster­fe­lijkheid: ‘Waarom laat evo­lu­tie toe dat alles ster­fe­lijk is? Daarom schreef ik mijn bach­e­lorscrip­tie over ver­oud­er­ing. Bij Project 28 zocht ik antwo­or­den met een cre­atieve insteek. Dit jaar werd ik 28. Ver­schil­lende pophelden hebben die leeftijd niet gehaald. Ik wilde een eerbe­toon maken, ervan over­tu­igd dat een essen­tie van hen eeuwig bli­jft bestaan. Ik geloof niet in een hierna– maals hoor, maar ik denk wel dat een mens niet slechts een lichaam is, dat is per defin­i­tie ver­ganke­lijk. Ideeën kun­nen echter bli­jven voortbestaan. Bril­jante geesten kun­nen daar­door onster­fe­lijk wor­den. Deze overleden arti­esten bli­jven bij ons, door wat ze ons hebben nage­laten. Ze bli­jven inspir­eren, die inspi­ratie voelt springlevend. Daarom heb ik zeven nieuwe arrange­menten gemaakt op num­mers van die arti­esten. Een con­cep­tal­bum ron­dom onster­fe­lijkheid. De muziek is behoor­lijk anders gewor­den: jazz, klassiek, rap, rock, dance, drum ’n bass, alles komt langs.’

Gratis album
‘Ik heb het album zelf opgenomen, gemixt en gemas­terd. Voor de echte fan is een kleine oplage gedrukt, maar iedereen mag de muziek gratis down­loaden van de web­site, www.project28.org. Daar wan­del je door het album heen, als een muzikaal prenten­boek. Voor de muziek werkte ik samen met bek­enden, zowel van mijn eigen bands als gast– arti­esten. Zo vroeg ik bijvoor­beeld Damion Grey van de band F en vrien­den van de mid­del­bare school. Iedereen was vanaf het begin heel ent­hou­si­ast. Ik ben trots en dankbaar dat ik het heb kun­nen ontwikke­len met zoveel fan­tastis­che muzikan­ten. In totaal werk­ten 28 mensen mee. Toe­val,’ voegt hij lachend toe. Hij pre­sen­teerde het project in besloten kring, op de vooravond van zijn 28e ver­jaardag. ‘Daarna werd het idee geboren om het uit te bouwen tot een community-artproject. Ster­fe­lijkheid gaat ons alle­maal aan. Muziek en an– dere kun­stvor­men lenen zich prima voor de uitwerk­ing van dit thema.’

Regionale popar­ti­esten
‘Twee jaar gele­den werd ik benaderd door Dario Fo om mee te doen in The Wall van Pink Floyd. De pro­fes­sionele, meer klassiek geschoolde organ­isatie zocht regionale popar­ti­esten. Nu zijn het de regionale popar­ti­esten die bij Dario Fo aan­klop­pen om dit project de onster­fe­lijkheid in te blazen. En in de toekomst hoop ik met MCW en Dario Fo Tommy van The Who uit te kun­nen voeren. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën. Laat alles elkaar maar bes­tu­iven en zie wat er ontstaat. Er zijn zoveel cre­atieve geesten te vin– den in het West­land, we hebben slechts een klein duwtje in de rug nodig om opti­maal te ontplooien.’